กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 พ.ย. 2560 19:43 procure bu แก้ไข ข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
1 พ.ย. 2560 19:34 procure bu นำออกไฟล์แนบ ข้อบังคับ ม.กรุงเทพ ว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560.pdf จาก ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
1 พ.ย. 2560 19:34 procure bu แนบ ข้อบังคับ ม.กรุงเทพ ว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560.pdf กับ ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
1 พ.ย. 2560 19:33 procure bu แนบ ข้อบังคับ ม.กรุงเทพ ว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560.pdf กับ ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
1 พ.ย. 2560 19:23 procure bu นำออกไฟล์แนบ Purchase Regulation.pdf จาก ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
1 พ.ย. 2560 19:23 procure bu นำออกไฟล์แนบ Purchase Regulation.pdf จาก ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
30 ต.ค. 2560 01:17 procure bu กู้คืน ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)
30 ต.ค. 2560 01:17 procure bu กู้คืน Purchase Regulation.pdf
30 ต.ค. 2560 01:17 procure bu กู้คืน ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
30 ต.ค. 2560 01:16 procure bu กู้คืน ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ _เสนอสภา250860.pdf
30 ต.ค. 2560 01:16 procure bu กู้คืน ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560
30 ต.ค. 2560 01:16 procure bu กู้คืน กฏ ระเบียบ
30 ต.ค. 2560 01:16 procure bu ลบ กฏ ระเบียบ
30 ต.ค. 2560 01:16 procure bu ลบ ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560
30 ต.ค. 2560 01:16 procure bu นำออกไฟล์แนบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ _เสนอสภา250860.pdf จาก ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560
30 ต.ค. 2560 01:16 procure bu ลบ ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
30 ต.ค. 2560 01:16 procure bu นำออกไฟล์แนบ Purchase Regulation.pdf จาก ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
30 ต.ค. 2560 01:16 procure bu ลบ ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)
30 ต.ค. 2560 00:35 procure bu แก้ไข ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560
30 ต.ค. 2560 00:33 procure bu แนบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ _เสนอสภา250860.pdf กับ ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
30 ต.ค. 2560 00:30 procure bu นำออกไฟล์แนบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ _เสนอสภา250860.pdf จาก ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
30 ต.ค. 2560 00:30 procure bu นำออกไฟล์แนบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ _เสนอสภา250860.pdf จาก ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
30 ต.ค. 2560 00:29 procure bu นำออกไฟล์แนบ Supply Regulation.pdf จาก ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
30 ต.ค. 2560 00:29 procure bu นำออกไฟล์แนบ Supply Regulation.pdf จาก ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
30 ต.ค. 2560 00:29 procure bu แนบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ _เสนอสภา250860.pdf กับ ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ