กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 ก.พ. 2561 17:55 procure bu นำออกไฟล์แนบ ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน รายละเอียดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำพัสดุออกจากบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย.pdf จาก ประกาศ
18 ก.พ. 2561 17:55 procure bu นำออกไฟล์แนบ ประกาศ กำหนดวิธีการขายพัสดุประเภทสังหาริมทรัพย์.pdf จาก ประกาศ
18 ก.พ. 2561 17:55 procure bu นำออกไฟล์แนบ ประกาศ กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติและวงเงินเบิกพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองตามสายงาน.pdf จาก ประกาศ
18 ก.พ. 2561 17:53 procure bu แก้ไข ประกาศ
18 ก.พ. 2561 17:51 procure bu แนบ ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน รายละเอียดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำพัสดุออกจากบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย.pdf กับ ประกาศ
18 ก.พ. 2561 17:51 procure bu แนบ ประกาศ กำหนดวิธีการขายพัสดุประเภทสังหาริมทรัพย์.pdf กับ ประกาศ
18 ก.พ. 2561 17:51 procure bu แนบ ประกาศ กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติและวงเงินเบิกพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองตามสายงาน.pdf กับ ประกาศ
18 ก.พ. 2561 17:48 procure bu สร้าง ประกาศ
13 ก.พ. 2561 22:16 procure bu แนบ ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน รายละเอียดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำพัสดุออกจากบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
13 ก.พ. 2561 22:16 procure bu แนบ ประกาศ กำหนดวิธีการขายพัสดุประเภทสังหาริมทรัพย์.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
13 ก.พ. 2561 22:15 procure bu แนบ ประกาศ กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติและวงเงินเบิกพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองตามสายงาน.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
13 ก.พ. 2561 22:11 procure bu สร้าง ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
7 ก.พ. 2561 22:10 procure bu อัปเดต จบท.213 ใบขอสำรองพัสดุ Eng.pdf
7 ก.พ. 2561 21:53 procure bu แนบ จบท.213 ใบขอสำรองพัสดุ Eng.pdf กับ แบบฟอร์ม
7 ก.พ. 2561 21:52 procure bu แนบ จบท.213 ฟอร์มขอสำรองพัสดุ.pdf กับ แบบฟอร์ม
7 ก.พ. 2561 21:52 procure bu นำออกไฟล์แนบ jbt213(en).pdf จาก แบบฟอร์ม
7 ก.พ. 2561 21:52 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.213.pdf จาก แบบฟอร์ม
31 ม.ค. 2561 18:08 procure bu แนบ จบท.123.pdf กับ แบบฟอร์ม
31 ม.ค. 2561 18:03 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.123 .pdf จาก แบบฟอร์ม
1 ธ.ค. 2560 01:16 procure bu แนบ จบท.216 .pdf กับ แบบฟอร์ม
1 ธ.ค. 2560 01:15 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.216 .pdf จาก แบบฟอร์ม
28 พ.ย. 2560 18:12 procure bu แนบ จบท.216 .pdf กับ แบบฟอร์ม
28 พ.ย. 2560 18:12 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.216.pdf จาก แบบฟอร์ม
27 พ.ย. 2560 19:19 procure bu แนบ จบท.112.pdf กับ แบบฟอร์ม
27 พ.ย. 2560 19:19 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.112.pdf จาก แบบฟอร์ม