กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 ต.ค. 2560 00:29 procure bu นำออกไฟล์แนบ Supply Regulation.pdf จาก ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
30 ต.ค. 2560 00:29 procure bu แนบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ _เสนอสภา250860.pdf กับ ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
28 ก.ย. 2560 21:41 procure bu แก้ไข แผนกพัสดุรังสิต
28 ก.ย. 2560 21:41 procure bu แนบ 19072560_๑๗๐๗๑๙_0008.jpg กับ แผนกพัสดุรังสิต
28 ก.ย. 2560 21:40 procure bu แก้ไข แผนกจัดซื้อ
28 ก.ย. 2560 21:40 procure bu แนบ IMG_20170719_112755.jpg กับ แผนกจัดซื้อ
28 ก.ย. 2560 21:38 procure bu แนบ S__12288113.jpg กับ แผนกจัดซื้อ
22 ก.ย. 2560 01:41 procure bu แนบ จบท.123 .pdf กับ แบบฟอร์ม
22 ก.ย. 2560 01:41 procure bu แนบ jbt123(en).pdf กับ แบบฟอร์ม
22 ก.ย. 2560 01:40 procure bu นำออกไฟล์แนบ jbt123(en).pdf จาก แบบฟอร์ม
22 ก.ย. 2560 01:40 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.123 .pdf จาก แบบฟอร์ม
22 ก.ย. 2560 01:39 procure bu แนบ จบท.123 .pdf กับ แบบฟอร์ม
22 ก.ย. 2560 01:38 procure bu แนบ jbt123(en).pdf กับ แบบฟอร์ม
22 ก.ย. 2560 01:38 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.123 .pdf จาก แบบฟอร์ม
22 ก.ย. 2560 01:38 procure bu นำออกไฟล์แนบ jbt113(en).pdf จาก แบบฟอร์ม
22 ก.ย. 2560 01:37 procure bu แนบ จบท.123 .pdf กับ แบบฟอร์ม
22 ก.ย. 2560 01:37 procure bu แนบ jbt113(en).pdf กับ แบบฟอร์ม
22 ก.ย. 2560 01:35 procure bu แนบ จบท.213.pdf กับ แบบฟอร์ม
22 ก.ย. 2560 01:35 procure bu แนบ jbt213(en).pdf กับ แบบฟอร์ม
22 ก.ย. 2560 01:29 procure bu นำออกไฟล์แนบ jbt113(en).pdf จาก แบบฟอร์ม
22 ก.ย. 2560 01:29 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.123.pdf จาก แบบฟอร์ม
22 ก.ย. 2560 01:29 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.213.pdf จาก แบบฟอร์ม
22 ก.ย. 2560 01:29 procure bu นำออกไฟล์แนบ jbt213(en).pdf จาก แบบฟอร์ม
16 ก.ค. 2560 21:55 procure bu แก้ไข ขั้นตอนการเบิกวัสดุใหม่
16 ก.ค. 2560 21:42 procure bu แก้ไข ขั้นตอนการเบิกวัสดุใหม่