กิจกรรมล่าสุดของไซต์

26 ก.ค. 2562 01:43 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.122 แบบฟอร์มขออนุมัติคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ New.pdf จาก แบบฟอร์ม
26 ก.ค. 2562 01:43 procure bu แนบ จบท.122 แบบฟอร์มขออนุมัติคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ New (1).pdf กับ แบบฟอร์ม
26 ก.ค. 2562 01:41 procure bu แนบ จบท.122 แบบฟอร์มขออนุมัติคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ New (1).pdf กับ ระดับบนสุด
8 ส.ค. 2561 00:24 procure bu นำออกไฟล์แนบ ข้อบังคับ ม.กรุงเทพ ว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560.pdf จาก ข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
7 ส.ค. 2561 23:36 procure bu แนบ ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน รายละเอียดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการการจัดทำคำขอจัดซื้อจัดจ้าง.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
7 ส.ค. 2561 21:44 procure bu แนบ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองประกวดราคา.pdf กับ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
7 ส.ค. 2561 20:59 procure bu แนบ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา.pdf กับ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
7 ส.ค. 2561 20:59 procure bu แนบ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา.pdf กับ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
7 ส.ค. 2561 20:59 procure bu แนบ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf กับ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
7 ส.ค. 2561 20:44 procure bu นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf จาก คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
7 ส.ค. 2561 20:42 procure bu แนบ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf กับ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
7 ส.ค. 2561 20:38 procure bu แนบ ประกาศ กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติและวงเงินอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการประกวดราคาและลงนามในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและใบสั่งซื้อของมหาวิทยาลัย.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
7 ส.ค. 2561 20:38 procure bu แนบ ประกาศ กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติและวงเงินอนุมัติคำขอจัดซื้อจัดจ้างตามสายงาน.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
7 ส.ค. 2561 20:09 procure bu สร้าง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
7 ส.ค. 2561 01:39 procure bu นำออกไฟล์แนบ a_56t_2560.pdf จาก ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
7 ส.ค. 2561 01:39 procure bu นำออกไฟล์แนบ a_54t_2560.pdf จาก ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
7 ส.ค. 2561 01:39 procure bu นำออกไฟล์แนบ a_53t_2560.pdf จาก ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
7 ส.ค. 2561 01:38 procure bu แนบ ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน รายละเอียดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาและการตรวจรับพัสดุ.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
7 ส.ค. 2561 01:36 procure bu แนบ ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน รายละเอียดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจัดสรรและการอนุมัติการจัดสรรกุญแจ.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
7 ส.ค. 2561 01:34 procure bu แนบ ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน รายละเอียดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกและการจ่ายพัสดุ การยืมและการคืนพัสดุ (2).pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
7 ส.ค. 2561 00:54 procure bu นำออกไฟล์แนบ ระเบียบข้อบังคับ แผนกจัดซื้อ 2560.pdf จาก ข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
7 ส.ค. 2561 00:53 procure bu แนบ ระเบียบข้อบังคับ แผนกจัดซื้อ 2560.pdf กับ ข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
7 ส.ค. 2561 00:41 procure bu นำออกไฟล์แนบ ระเบียบข้อบังคับ แผนกจัดซื้อ 2560.pdf จาก ข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
7 ส.ค. 2561 00:40 procure bu แนบ ระเบียบข้อบังคับ แผนกจัดซื้อ 2560.pdf กับ ข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
7 ส.ค. 2561 00:21 procure bu นำออกไฟล์แนบ ระเบียบข้อบังคับ แผนกจัดซื้อ 2560.pdf จาก ข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

เก่ากว่า | ใหม่กว่า