รายชื่อคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557


 ลำดับที่  รายชื่อ ตำแหน่ง
 1. ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ประธานคณะกรรมการ
 2. อ.สมชาย  เอกพฤกษาอำไพ ประธานคณะทำงาน
 3. หัวหน้าแผนกจัดซื้อ กรรมการ
 4. หัวหน้าแผนกพัสดุกล้วยน้ำไท กรรมการ
 5. หัวหน้าแผนกพัสดุรังสิต กรรมการ
 6. อ.ชุลีพร  เพียรภิญโญภาพ กรรมการ
 7. อ.ภูริชา  วิศยทักษิณ กรรมการ
 8. อ.อรณัชชา  ภานุพินทุ กรรมการ
 9. อ.ปิยะดา  ภักดิ์โสภา กรรมการ
 10. อ.กิติมา  แซ่โห กรรมการ
 11. อ.ชื่นจิต  ลิ้มอาวัชนาการ กรรมการ
 12. คุณธนัช  อ่วมอำภา กรรมการ
 13. คุณชนาการต์  วงษ์งาม กรรมการ
 14. อ.พรพิมล  รางสาด กรรมการ


Comments