การจัดการความรู้(KM)

★ รายชื่อคณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557
 แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557
 สรุปประเมินผลแผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2557 วิธีแก้ปัญหาการทำงานบนระบบ SAP(งานทรัพย์สินของแผนกพัสดุ)แสดง 2 รายการ
สาระความรู้คำอธิบายเสร็จสมบูรณ์ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
สาระความรู้คำอธิบายเสร็จสมบูรณ์ดาวน์โหลดเอกสาร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานสายการคลัง การครองตน การครองคน การครองงาน ด้วยคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  เอกสารประกอบโครงการ 
สร้างความพร้อมของทุนมนุษย์สายการคลัง การเรียนรูและเขาใจผูอื่น เพื่อเพิ่มเคล็ดลับสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  เอกสารประกอบโครงการ 
แสดง 2 รายการ
Comments