ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
     บัณฑิตคุณภาพ พึงมีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
 

ปณิธานของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน     
     ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหารายได้ สำรองวัสดุและทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบันทึกข้อมูลเพื่อใช้การตรวจสอบข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วตามหลักการจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์  โดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและมหาวิทยาลัย