แผนกพัสดุรังสิต

แผนกพัสดุรังสิต
อาจารย์กัญณิกา เพชรแสง
หัวหน้าแผนกพัสดุรังสิต

         อาจารย์สมจิต ดำแก้ว                อาจารย์พนัชกร เพชรสีสุข                 คุณธนัช อ่วมอำภา                   อาจารย์อรรถกร สุขนันทฬส             อาจารย์วิลาสินี มาลากุล
      อาจารย์ภูริญ วิศยทักษิณ            อาจารย์ชุลีพร เพียรภิญโญภาพ         อาจารย์สงวนวงศ์ อินทร์มา               อาจารย์มงคล ศรีษะ                     อาจารย์สุพัตรา ยอดจักร

อาจารย์พิมพ์พร คำสดใสกุลคุณหลาวมณี วงษ์งาม
พนักงานดูแลห้องพัสดุ