แผนกพัสดุ

แผนกพัสดุ
อาจารย์กัญณิกา เพชรแสง
หัวหน้าแผนกพัสดุรังสิต

 
         อาจารย์สมจิต ดำแก้ว                อาจารย์พนัชกร เพชรสีสุข               อาจารย์อรรถกร สุขนันทฬส             อาจารย์วิลาสินี มาลากุล             อาจารย์ภูริญ วิศยทักษิณ
 
    อาจารย์ชุลีพร เพียรภิญโญภาพ         อาจารย์สงวนวงศ์ อินทร์มา               อาจารย์มงคล ศรีษะ                     อาจารย์สุพัตรา ยอดจักร             อาจารย์พิมพ์พร คำสดใสกุล
คุณหลาวมณี วงษ์งาม
พนักงานดูแลห้องพัสดุ