แผนกพัสดุ

แผนกพัสดุ
อาจารย์กัญณิกา เพชรแสง
หัวหน้าแผนกพัสดุรังสิต

                              
        อาจารย์พนัชกร เพชรสีสุข            อาจารย์อรรถกร สุขนันทฬ             อาจารย์วิลาสินี มาลากุล              อาจารย์ภูริญ วิศยทักษิณ
    อาจารย์ชุลีพร เพียรภิญโญภาพ         อาจารย์สงวนวงศ์ อินทร์มา               อาจารย์สุพัตรา ยอดจักร             อาจารย์พิมพ์พร คำสดใสกุล
คุณหลาวมณี วงษ์งาม
พนักงานดูแลห้องพัสดุ