แผนกจัดซื้อ

แผนกจัดซื้อ 
อาจารย์จุฬนี ศิริเจริญ
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

     อาจารย์อัจฉรา เพ็ชรอินทร์               อาจารจ์กิตติมา แซ่โห                    อาจารย์กชพรรณ รักษี               อาจารย์วีรวรรณ ทองคง                 อาจารย์รมณีย์ เพ็ชร์สุข        

                                                                
                                                                     อาจารย์เพชรพิไล วงศ์พญา                อาจารย์นัทกรณ์ ขำชุ่ม