แผนกจัดซื้อ

แผนกจัดซื้อ 
อาจารย์จุฬนี ศิริเจริญ
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

     อาจารย์อัจฉรา เพ็ชรอินทร์               อาจารจ์กิตติมา แซ่โห                    อาจารย์กชพรรณ รักษี               อาจารย์วีรวรรณ ทองคง                 อาจารย์รมณีย์ เพ็ชร์สุข        

 
     อาจารย์เพชรพิไล วงศ์พญา             อาจารย์อภิชาติ อังกีรัตน์                   อาจารย์รุจิรา คำสี                     อาจารย์นัทกรณ์ ขำชุ่ม                อาจารย์พรรณนารา บุรีรักษ์